Nesodden jazzklubb har stått bak over 150 konserter siden oppstart i 2010, og er en frivillig forening. Klubben arrangerer omlag ti konserter for voksne og to for barn hvert halvår i tilknytning til skoleåret. I tillegg til dette arrangeres Nesodden jazzfestival i juni.

 

Styret består av Jens Christian Bøler Bjerkeland, Grete Haughovd, Truls Thorvald Falkenberg, Petter Moen, Amel Mahi, Tore Eie og Andreas Haddeland.

 

Programråd består av Njål Ølnes, Jørn Erik Ahlsen Alkanger og Andreas Haddeland

 

Festivalen ledes av Andreas Haddeland

Frivilligkoordinator for festival er Jens Christian Bøhler-Bjerkeland

 

VEDTEKTER FOR NESODDEN JAZZKLUBB VEDTATT 21.11.2010, endret 22.03.2012

§1 NAVN OG FORMÅL

KLUBBENS navn er NESODDEN JAZZKLUBB
NESODDEN JAZZKLUBB er en frivillig forening og den har sitt sete på Nesodden
NESODDEN JAZZKLUBB ble stiftet den 21.11.10

NESODDEN JAZZKLUBBs formål er å
a) gi publikum anledning til å oppleve levende musikk
b) spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for jazzmusikk og beslektede

musikkformer.
c) samarbeide med andre organisasjoner innen kulturlivet hvis dette kan bidra til en styrking

av musikkmiljøet.
NESODDEN JAZZKLUBBs virksomhet skal ikke ta sikte på økonomisk overskudd utover det som er nødvendig for å dekke driftsutgifter. Eventuelt overskudd skal benyttes til å realisere NESODDEN JAZZKLUBBs formål.

KLUBBEN er medlem av Norsk jazzforum og Østnorsk jazzsenter.

§2 MEDLEMSKAP

a) Enhver person som kan bifalle NESODDEN JAZZKLUBBS formål, kan bli medlem av KLUBBEN.
Ethvert medlem har rett til - gjennom demokratiske avgjørelser - å delta i NESODDEN JAZZKLUBBs ledelse og bestemme dens form og virksomhet.

b) Kontingent og kontingentperiode fastsettes til enhver tid av styret.
I spesielle tilfeller kan styret frita et medlem fra å betale kontingent for et bestemt tidsrom.

c) Medlemskapet medfører bl.a. billigere adgang til de fleste av NESODDEN JAZZKLUBBs arrangement

d) Et medlem som motarbeider NESODDEN JAZZKLUBBs virksomhet kan, etter å ha forklart seg for styret, ekskluderes for en bestemt periode.

§3 ORGANISASJON

NESODDEN JAZZKLUBBs plikter og oppgaver ivaretas av:
a) Årsmøtet som er NESODDEN JAZZKLUBBs øverste myndighet og består av medlemmene.
b) Styret, som forestår den daglige driften og består av minst fire medlemmer

§4 ÅRSMØTET

Årsmøtet skal avholdes innen 1.april hvert år. Årsmøtet skal:
a) Velge møteleder og referent
b) Behandle styrets årsberetning

c) Behandle styrets regnskap
d) Behandle innkomne forslag, som må være styret i hende seinest 2 uker før årsmøtet
e) Velge:

- Styre, bestående av leder og minst 3 styremedlemmer. Leder velges separat. Styret konstituerer seg selv. Følgende ansvarsområder skal være ivaretatt: økonomi, booking, PR. Styret

Vedtekter Nesodden Jazzklubb side 1

definerer selv øvrige ansvarsområder, og gis anledning til å supplere seg selv hvis behov.
Årsmøtet kan også velge revisor med vararepresentant

Alle velges for 1 år, men minst 1 fra det gamle styret skal være representert i det nye styret.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når det er lovlig innkalt, dvs. ved kunngjøring seinest 4 uker før det skal avholdes.

Saksdokumentene skal være disponible for medlemmene seinest en uke før årsmøtet.
Stemmeberettigede er alle som har gyldig medlemskap når årsmøtet avholdes.

Vedtak på årsmøtet fattes med alminnelig flertall, dersom intet annet er nevnt i vedtektene. Ved behandling av årsrapport og regnskap har styret ikke stemmerett.

§5 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevet, eller når minst 25 medlemmer krever det. Det kalles inn med minst 2 ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte kan kun behandle den eller de saker kravet om ekstraordinært årsmøte omfatter, og som er kunngjort i innkallingen.

§6 STYRET

Styret består av minst 4 medlemmer (nevnt under §4 f)), alt etter som det fungerende styret finner det formålstjenlig

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av medlemmene er til stede og vedtak gjøres med alminnelig flertall. Enstemmighet skal tilstrebes i alle saker. Ved stemmelikhet gjelder den mening som bifalles av leder. Styret kan opprette arbeidsutvalg (AU).

§7 DRIFT

Styret forestår den daglige ledelse av NESODDEN JAZZKLUBBs virksomhet.

Ved siden av å fordele NESODDEN JAZZKLUBBs gjøremål mellom seg så langt som mulig, ansetter styret funksjonærer til NESODDEN JAZZKLUBBs drift.

Styret utarbeider instruks for alle ansatte og alle undergrupper som blir helt eller delvis skilt ut fra styrets daglige ledelse.

§8 ØKONOMI

Regnskapsåret er 1.januar til 31.desember og NESODDEN JAZZKLUBBs regnskap føres av økonomiansvarlig eller den styret bemyndiger.

Det kan utpekes kasserer for helt eller delvis frittstående undergrupper/ aktiviteter.

Regnskapet skal til enhver tid kunne framlegges for styret, som videre kan godkjenne at andre enkeltpersoner eller instanser får regnskapet til gjennomsyn.

Vedtekter Nesodden Jazzklubb side 2

Årsmøtet velger 1 revisor med 1 vararepresentant som har til oppgave å gå gjennom NESODDEN JAZZKLUBBs regnskaper og forestå eventuelle andre kontrollfunksjoner som årsmøtet pålegger dem.

Eventuelle erstatningskrav mot medlemmer av styret, reist av styret eller årsmøtet, skal vurderes av offentlig godkjent revisor.

§9 OPPLØSNING

Oppløsning av KLUBBEN kan bare skje ved at det ordinære årsmøtet med 4/5 flertall bestemmer dette og videre at vedtaket blir stadfestet på et ekstraordinært årsmøte en måned seinere.
Dersom oppløsning blir vedtatt, skal Nesodden JAZZKLUBBs eventuelle midler disponeres av årsmøtet ifølge formålsparagrafen, eller settes på sperret konto styrt av Norsk jazzforum eller Østnorsk jazzsenter til jazzaktiviteter på Nesodden.

§10 VEDTEKTSENDRING

En vedtektsendring kan bare foretas på årsmøtet og krever 2/3 flertall blant de frammøtte stemmeberettigede.

Vedtekter Nesodden Jazzklubb side 3